Prof. Dr Kecskeméti Valéria – nekrológ

Nagy veszteség érte a magyar elméleti gyógyszerkutatást. Váratlanul elhunyt Kecskeméti Valéria, a Semmelweis Egyetem emeritus professzora, aki az orvosi diploma megszerzése óta a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterapiás Intézet kiváló oktatója és kutatója volt.

Kecskeméti emeritus professzor asszony 1962-től, az általános orvosi diploma megszerzésétől dolgozott a Semmelweis Egyetemen, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben (korábbi nevén Gyógyszertani Intézetben). Dr. Kecskeméti Valéria az orvostudományok kandidátusa lett 1973-ban, 1994-ben habilitált, elkötelezett, kiváló oktató és kutató volt. Az általános orvos- és fogorvostan-hallgatók számára oktatta gyógyszertant, méregtant és farmakoterápiát magyar és angol nyelven. Nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy magasan képzett orvos és fogorvos generációk öregbíthessék a magyar orvosképzés jó hírnevét itthon és szerte a világban. A farmakológia tárgy megbízott előadója volt a Fogorvostudományi Karon 1993-2011-ig, kidolgozta a speciálisan fogorvostanhallgatók számára adaptált farmakológia oktatás tantervét. Az Általános Orvostudományi Kar és Fogorvostudományi Kar hallgatói számára rendszeresen tartott tantermi előadásokat, évtizedeken keresztül vezetett mindkét karon gyakorlatokat.

A graduális oktatás mellett részt vett a posztgraduális oktatásban is – kiemelendő a két doktori programban meghirdetett 2 féléves “Kardiovaszkuláris endogén anyagok és gyógyszerek elektorfiziológiája” c. sikeres kurzusa. Emellett számos special kollégium, orvos, fogorvos és gyógyszerész szakvizsga előkészítő tanfolyam tartása fűződik a nevéhez. Az Erasmus program keretében két alkalommal (Orsay, Franciaország és Santiago de Compostella, Spanyolország) tartott angol nyelvű, 1-1 hetes kurzust „Kardiovaszkuláris farmakológia” címmel. Oktatási tevékenységének igen fontos része volt a fiatal tehetségek felkarolása, tudományos diákköri hallgatók irányítása, akik közül többen később a PhD hallgatók, majd oktató kutató munkatársaink lettek.

Az egymást követő gyógyszertan tankönyvek (Gyógyszertan (Ed. Knoll J) 1990; Gyógyszertan (Ed. Fürst Zs) 1998; Farmakológia (Ed. Fürst Zs) 2001; Farmakológia (Ed. Gyires K, Fürst Zs) 2007; A farmakológia alapjai (Ed. Gyires K, Fürst Zs) 2011; Farmakológia és Klinikai Farmakológia (Ed. Gyires K, Fürst Zs, Ferdinandy P) 2017, 2019; kardiovaszkuláris farmakológia fejezeteinek szerzője, illetve 1-1 fejezet szerzője a „Humán Farmakológia (Ed. Vizi. ESz) c. tankönyv 1998-as és 2002-es kiadásában is.

Kecskeméti Valéria jelentős, hazailag és nemzetközileg is elismert tudósa a kardiovaszkuláris farmakológiának. Érdeklődése kiterjedt egyes endogén vazoaktív anyagok (katecholaminok, hisztamin, prosztaglandinok, stb.) nyomelemek, vérnyomáscsökkentők és antiarrhytmiás szerek hatásának vizsgálatára. Kutatásának gyakorlati szempontból két igen fontos területe volt, az egyik annak elemzése, hogy a fenti anyagok milyen szerepet játszanak a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményeinek kialakulásában, a másik a különböző gyógyszerek mellékhatásaként jelentkező ritmuszavarok hatásmechanizmusának tisztázása. A fenti kutatás két Doktori Iskola (Elméleti Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi) PhD program 1-1 alprogramjának tárgyát képezi. Iskolateremtő tevékenységét mutatja, hogy a támogatásával sikeres PhD fokozatot szerzett, hazánkban és külföldön neves intézményekben dolgozó kutatókkal és klinikusokkal, többek között Dr. Pacher Pállal (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism/NIH) számos közös kutatási témán dolgozott. Több hazai intézettel, klinikával folytatott szoros kollaborációs munkát.

1984-1988 között a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság pénztárosa, majd 1991-1999 között a Társaság főtitkára volt, amely megbízatását nagy lelkesedéssel és precizitással látta el, mind hazai mind nemzetközi fórumokon megbecsülést szerezve a hazai farmakologiai kutatásnak.

Kiváló kutatási kvalitásai mellett, szines, élénk személyisége , rendkivüli szakmai és általános műveltsége – szépirodalom, festészet, zeneirodalomterületén egyformán járatos volt,- növelte népszerűségét mind szakmai, mind hallgatói körökben. Közismert volt őszintesége, segítőkészsége, melyre az intézet igazgatói mindig számíthattak.

Hiánya fájó lesz, hiszen egy kiváló kollégát és egy kedves, szeretetreméltó, nagyszerű embert veszítettünk el személyében.

Kedves Professzor Asszony, drága Valika, nyugodjál békében.

Ferdinandy Péter igazgató, korábbi igazgatók Fürst Zsuzsanna, Gyires Klára, és az intézet munkatársai